Vedtægter for Horsens Hundeklub

§ 1.
Klubbens navn er Horsens Hundeklub. Dens hjemsted er i Horsens.  Klubben er drevet af frivillige private personer.

§ 2. 
Der skal som minimum sidde 3 personer i bestyrelsen, gerne flere. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. 

§ 3.
Klubben har til formål at fremme træning af hunde i Horsens og omegn samt styrke interessen herfor.
§ 4.
Som medlemmer af klubben optages personer med interesse for hundetræning.
Medlemskab koster kr. 100,00 pr måned per person og forfalder hver d. 1. Træning er gratis.
 Special træning/kurser evt. med udefrakommende træner, betales af de deltagende til træner udenom klubben.

§ 5.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, dog også ved fuldmagt, og intet medlem har stemmeret ved kontingentrestancer. Skriftlig afstemning skal finde sted når det ønskes. Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 stemmeflertal.
På generalforsamlingen vælges formand i ulige år, øvrige medlemmer i lige år. Valg gælder for 2 år ad gangen. Revisor vælges for 1 år ad gangen.

§ 6.
Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder årligt samt en årlig generalforsamling som forfalder senest i marts, og bekendtgøres med 4 ugers varsel, evt. forslag skal fremsendes via mail til bestyrelsen senest 2 uger før.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 25% af medlemmerne skriftligt fremsender ønske herom til bestyrelsen. 

§ 7.
Klubbens ophør kan kun vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de fremmødtes stemmer. Ved ophør tilfalder evt. bankindestående samt salg af klubbens udstyr til en eller flere dyreværnsforeninger som besluttes på dagen.